Speciální sdělení

MO MZ testování u přijímacích zkoušek s platnosti od 26. dubna 2021

I.

Osobě, která je uchazečem o střední vzdělávání (dále jen „uchazeč“), se umožní osobní přítomnost

na školní přijímací zkoušce, jednotné přijímací zkoušce nebo talentové zkoušce (dále jen „přijímací zkouška“),

nejedná-li se o přijímací zkoušku konanou distanční formu, pouze pokud

a) nemá příznaky onemocnění COVID-19, a

b) doloží před přijímací zkouškou negativní výsledek neinvazivního preventivního antigenního testu

na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 nebo neinvazivního preventivního RT-PCR testu na přítomnost

viru SARS-CoV-2 provedených ve škole, které si provedl sám nebo které mu byly provedeny laickou osobou

v posledních 7 dnech před konáním přijímací zkoušky, není-li dále stanoveno jinak

II.

Doklad podle čl. I písm. b) může uchazeč nahradit

a) dokladem o tom, že uchazeč prodělal laboratorně potvrzené onemocnění COVID-19 a uplynula doba izolace

podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví a od prvního pozitivního POC antigenního testu

na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 neuplynulo

více než 90 dní,

b) dokladem vydaným poskytovatelem zdravotních služeb o negativním výsledku POC antigenního testu

na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2, nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2,

který byl proveden v posledních 7 dnech, nebo

c) certifikátem Ministerstva zdravotnictví ČR o provedeném očkování proti onemocnění COVID-19,

pokud od aplikace druhé dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle souhrnu údajů

o léčivém přípravku (dále jen „SPC“) uplynulo nejméně 14 dní, nebo od aplikace první dávky očkovací látky

v případě jednodávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 14 dnů.

III.

V případě, že je uchazeč žákem školy, je tento uchazeč oprávněn pro účely účasti na přijímacím řízení

podrobit se testování podle čl. I písm. b) ve škole, ve které je žákem.

IV.

Škola, ve které je uchazeč žákem, je povinna provést na jeho žádost

preventivní test podle čl. I písm. b) ve škole a vydat o výsledku testu doklad.

Ve školním roce 2012/2013 otevíráme opět jednu třídu osmiletého studia a jednu třídu čtyřletého studia.
  Na čtyřleté studium přijímáme do průměru 1,2 bez přijímacích zkoušek.

 

Základní informace

Dny otevřených dveří:

Den otevřených dveří se letos z epidemiologických důvodů na naší škole neuskuteční

Přijímací zkoušky

se konají v termínech středa 5. a čtvrtek 6. května 2021, vždy od 8:00 hodin.

Přípravné kurzy k přijímacím zkouškám

Přípravné kurzy k přijímacím zkouškám se budou konat od 5. ledna 2021. Do té doby, než vládní epidemiologická opatření dovolí, abychom mohli realizovat přípravné kurzy prezenčně přímo ve škole (úterý 15:30 – 17:10), vyvěsíme vždy v úterý práci z českého jazyka a matematiky na webových stránkách školy (sekce Zájemci o studium). Uvedené soubory (včetně řešení) budou zaheslovány. Heslo obdržíte e-mailem po zaplacení kurzovného, které je v letošním roce stanoveno vzhledem k současné obtížné situaci na 1.000 Kč. V případě přechodu přípravných kurzů do prezenční formy vás budeme informovat.
Do konce ledna 2021 budou také na webových stránkách školy vyvěšena kritéria přijímacího řízení s podrobnými informacemi k jeho průběhu. 
Zápis do přípravných kurzů stále ještě probíhá!!!
(e-mail pro přihlášení: reditel@krestanskegymnazium.cz)

Pokyny k platbě:
Číslo účtu: 0287113319/0800
Variabilní symbol: 501
Do předmětu napište prosím jméno dítěte.

Děkujeme.

Ubytování pro studentky
 Milé uchazečky, Křesťanský domov mládeže nabízí ubytování pro naše studentky. Doporučujeme si zde zamluvit ubytování již před přijímacím řízením. V případě, že neuspějete, lze rezervaci snadno zrušit. Bližší informace najdete na stránkách Křesťanský domov mládeže

 Proč si vybrat Křesťanské gymnázium?

 • přátelská atmosféra, tolerance a spolupráce
 • výchova navazující na staleté evropské hodnoty
 • kvalitní vzdělávací program humantiních i přírodovědných předmětů

Akcent na celkový osobnostní rozvoj

 • adaptační výjezdy, komunikační tréninky, sportovní a ekologické kurzy
 • duchovní podporaškolní kaplan
 • pestrá spolupráce s pedagogickopsychologickou poradnou
 • kulturní programy

Nadstandardní výuka cizích jazyků

 • konverzace
 • pobyty ve Francii, NěmeckuVelké Británii

Tradičně maximální úspěšnost uchazečů o studium navšech zaměření

 • projekty a semináře zaměřené na otázky lidských práv a udržitelného rozvoje
 • vědomostní i sportovní soutěže a olympiády

ŘEKLI O KG

 • „Přátelská cesta ke vzdělání“ student KG
 • „Na náš pedagogický sbor jsem pyšná.“ ředitelka KG
 • „Kvalitní studijní plány a individuální přístup učitelů k žákům“ studenti septimy
 • „Pochopení, projekty, kamarádské prostředí, vstřícní lidé“ studenti 2.ročníku
 • „Jako nevěřící rodina jsme hledali školu, která spolu s kvalitou vzdělávání přinese i kvalitu života jako takového, rozvoje osobnosti a mravně etických hodnot. KG bylo správnou volbou.“ rodiče studentky
 • „Zajímavě podané informace, báječný kolektiv a duch školy, který ´nesmrdí´“ studentky septimy.