Speciální sdělení

MO MZ testování u přijímacích zkoušek s platnosti od 26. dubna 2021

I.

Osobě, která je uchazečem o střední vzdělávání (dále jen „uchazeč“), se umožní osobní přítomnost

na školní přijímací zkoušce, jednotné přijímací zkoušce nebo talentové zkoušce (dále jen „přijímací zkouška“),

nejedná-li se o přijímací zkoušku konanou distanční formu, pouze pokud

a) nemá příznaky onemocnění COVID-19, a

b) doloží před přijímací zkouškou negativní výsledek neinvazivního preventivního antigenního testu

na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 nebo neinvazivního preventivního RT-PCR testu na přítomnost

viru SARS-CoV-2 provedených ve škole, které si provedl sám nebo které mu byly provedeny laickou osobou

v posledních 7 dnech před konáním přijímací zkoušky, není-li dále stanoveno jinak

II.

Doklad podle čl. I písm. b) může uchazeč nahradit

a) dokladem o tom, že uchazeč prodělal laboratorně potvrzené onemocnění COVID-19 a uplynula doba izolace

podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví a od prvního pozitivního POC antigenního testu

na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 neuplynulo

více než 90 dní,

b) dokladem vydaným poskytovatelem zdravotních služeb o negativním výsledku POC antigenního testu

na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2, nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2,

který byl proveden v posledních 7 dnech, nebo

c) certifikátem Ministerstva zdravotnictví ČR o provedeném očkování proti onemocnění COVID-19,

pokud od aplikace druhé dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle souhrnu údajů

o léčivém přípravku (dále jen „SPC“) uplynulo nejméně 14 dní, nebo od aplikace první dávky očkovací látky

v případě jednodávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 14 dnů.

III.

V případě, že je uchazeč žákem školy, je tento uchazeč oprávněn pro účely účasti na přijímacím řízení

podrobit se testování podle čl. I písm. b) ve škole, ve které je žákem.

IV.

Škola, ve které je uchazeč žákem, je povinna provést na jeho žádost

preventivní test podle čl. I písm. b) ve škole a vydat o výsledku testu doklad.

Ve školním roce 2012/2013 otevíráme opět jednu třídu osmiletého studia a jednu třídu čtyřletého studia.
  Na čtyřleté studium přijímáme do průměru 1,2 bez přijímacích zkoušek.

 

Základní informace

Název školy: Křesťanské gymnázium

Sídlo školy: Kozinova 1000, Praha 10, 102 00

ID datové schránky: i7mmbpb

IČO: 60162961

Právní forma: školská právnická osoba

Zápis do rejstříku školských právnických osob: 24. 3. 2006

Poslední zápis do školského rejstříku: 24. 3. 2006

Číslo účtu: 0287113319/0800

Zřizovatel: Arcibiskupství pražské

Spojení: skolstvi@apha.cz

Zřizovatel sídlo: Hradčanské nám. 56/16, 119 02 Praha 1

Kontaktní osoba:PhDr. Mgr. Ondřej Mrzílek - vedoucí referátu CŠ

tel.: 220 392 196

GDPR
pověřenec pro ochranu osobních údajů, v souladu s čl. 37 ods. 7

Lexius advokáti s. r. o.

IČO:046 66 933

Sídlo:Na Podkovce 281/10, 147 00 Praha 4 – Podolí

Pobočka:  Thákurova 676/3, 160 00  Praha 6 - Dejvice

odpovědná osoba:JUDr. Jakub Kříž, Ph.D., advokát

 

Kontaktní údaje pověřence

Adresa: Thákurova 676/3, 160 00  Praha 6 - Dejvice

e-mail: gdpr@lexius.cz

Telefon:+420 703 142 855

 ID datové schránky: kz73igd