Vyšší gymnázium 2020

1.Identifikační údaje
1.1 Předkladatel a zřizovatel
1.2. Vzdělávací program, studijní forma vzdělávání
1.3. Platnost dokumentu
2.Charakteristika školy 
2.1. Vize školy a absolventa školy
2.2. Úplnost a velikost školy, vybavení školy
2.3. Charakteristika pedagogického sboru
2.4. Dlouhodobé projekty, mezinárodní spolupráce
2.5. Spolupráce školy s rodiči
2.6. Spolupráce školy se žáky, žákovská samospráva
2.7. Spolupráce školy s dalšími organizacemi
3.Charakteristika školního vzdělávacího programu 
3.1. Zaměření a poslání školy 
3.2. Klíčové cíle vzdělávání
3.3. Obsah vzdělávání
3.4. Výchovné a vzdělávací strategie k dosahování stanovených cílů vzdělávání, klíčové kompetence
3.5. Zabezpečení výuky žáků se speciálními vzdělávacími potřebami
3.6. Zabezpečení výuky žáků mimořádně nadaných
3.7. Profil absolventa 
3.8. Začlenění průřezových témat
3.9. Organizace přijímacího řízení
3.10. Organizace maturitní zkoušky
4.Učební plán
4.1. Tabulace učebního plánu
5.Učební osnovy 
5.1. Jazyk a jazyková komunikace
5.1.1. Český jazyk a literatura
5.1.2. Cizí jazyk
5.2. Matematika a její aplikace
5.2.1. Matematika
5.3. Informační a komunikační technologie
5.3.1. Informatika 
5.4. Člověk a společnost
5.4.1. Dějepis
5.4.2. Společenské vědy
5.4.3 Náboženství
5.5. Člověk a příroda
5.5.1 Fyzika
5.5.2. Chemie
5.5.3. Biologie
5.5.4. Zeměpis
5.6. Umění a kultura
5.6.1. Výtvarná výchova
5.6.2.Hudební výchova 
5.7. Člověk a zdraví
5.7.1. Tělesná výchova
6.Hodnocení žáka a autoevaluace školy