Výsledky I.kola přij. řízení

Svůj úmysl vzdělávat se v dané střední škole potvrdí uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku řediteli školy, který rozhodl o jeho přijetí ke vzdělávání, a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí na webových stránkách školy.

Zápisové lístky vystavuje příslušná základní škola.

Zápisové lístky je možno odevzdat v kanceláři školy od 3.5. 2018 mezi 8:00 – 16:00 hod.

Pokud nenastoupíte, oznamte nám svůj úmysl telefonicky co nejdříve. Děkujeme.

Nepotvrdí-li uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku úmysl vzdělávat se ve střední škole , zanikají posledním dnem lhůty účinky rozhodnutí o přijetí tohoto uchazeče ke vzdělávání v dané střední škole.

Výsledky přijímacího řízení 8-leté studium

►Přijatí uchazeči

►Nepřijatí uchazeči

►Nepřijatí uchazeči - uchazeči nesplnili kritéria přijímacího řízení

S podklady pro rozhodnutí se můžete seznámit a vyjádřit se k nim od 3.5.2018 do 4.5.2018 a od 9.5.20108 do 25. 5. 2018 na půdě naší školy od 8:00 do 16:00 hodin po předchozí telefonické dohodě. Dne 7.5.2018 bude škola z provozních důvodů uzavřena.

Zákonný zástupce má v souladu s § 36 odst. 3 správního řádu právo seznámit se v průběhu přijímacího řízení s podklady. Nahlížení do spisu se uchazeči nebo jeho zákonnému zástupci umožňuje podle § 38 odst.1 správního řádu.