Výsledky 2020

Svůj úmysl vzdělávat se v dané střední škole potvrdí uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku řediteli školy, který rozhodl o jeho přijetí ke vzdělávání,
a to nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí na webových stránkách školy.

Zápisové lístky vystavuje příslušná základní škola.

Zápisové lístky je možno odevzdat v kanceláři školy od 18.6. 2020 mezi 8:00 – 16:00 hod.

Pokud nenastoupíte, oznamte nám svůj úmysl telefonicky co nejdříve. Děkujeme.

Nepotvrdí-li uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku úmysl vzdělávat se ve střední škole , zanikají posledním dnem lhůty účinky rozhodnutí o přijetí tohoto uchazeče ke vzdělávání v dané střední škole.

Výsledky přijímacího řízení 8-leté studium

►Přijatí uchazeči

►Nepřijatí uchazeči

►Nepřijatí uchazeči - uchazeči nesplnili kritéria přijímacího řízení

 

Podání žádosti o nové rozhodnutí

Přestože uchazeč nemůže podle zákona č. 135/2020 Sb. podat žádost o odvolání, ředitel školy může dodatečně rozhodnout o přijetí uchazeče na základě žádosti o vydání nového rozhodnutí podle § 101 písm. b správního řádu. 

Ředitel školy může tímto způsobem přijmout uchazeče, který:

1.                uspěl u přijímací zkoušky, resp. splnil kritéria hodnocení pro přijetí, ale

2.                nebyl přijat z důvodu počtu přijímaných uchazečů.

Podání a vyřízení žádosti

Uchazeč může odevzdat řediteli školy žádost o vydání nového rozhodnutí ve lhůtě 3 pracovních dnů ode dne, kdy mu bylo doručeno rozhodnutí o nepřijetí (počátek této lhůty začíná dnem následujícím po dni doručení rozhodnutí). Lhůta je dodržena i tehdy, když uchazeč podá žádost na poště poslední den lhůty.

Aby ředitel školy mohl žádosti vyhovět, musí být splněny tyto podmínky:

1.                existuje volné místo, typicky tedy v případech, kdy jiný uchazeč, který byl přijat, neodevzdal ve stanovené lhůtě zápisový lístek anebo jej vzal zpět, a

2.                uchazeč, který podal žádost o nové rozhodnutí, splnil podmínky přijímacího řízení, ale nemohl být přijat z důvodu počtu přijímaných uchazečů.

Vzor žádosti o vydání nového rozhodnutí  [PDF, 92 kB]