Pomoc žákům

Nová aktivita Klubu rodičů KG: Aby mohli odjet všichni (format .doc)

Vážení rodiče,

Klub rodičů je zde proto, aby pomáhal škole vytvářet optimální podmínky pro kvalitní vzdělávání a výchovu našich dětí.

Protože škola nemůže z legislativních důvodů hradit některé své nutné potřeby, napomáhá Klub s jejich financováním. Škola například nemůže hradit:
1. Náklady na pobyt učitelů partnerských škol při výměnných pobytech v ČR
2. poplatky za vleky pro učitele na lyžařských kurzech a další.

Z uvedeného jasně vyplývá, že bez podpory Klubu by se některé standardní a samozřejmé aktivity školy vůbec nemohly uskutečnit. Příspěvky Klubu jsou pro některé akce školy životně důležité.

Díky Vašim příspěvkům Klub letos hospodařil se 126 000 Kč (předchozí rok 87 000 Kč) a mohl finančně podpořit kromě jiného: 

 1. čtyři zahraniční výměny studentů (namísto plánovaných dvou)
 2. oba lyžařské zájezdy
 3. ceny do sportovních a znalostních soutěží

Klub také vytvořil, po problémech s organizací maturitních plesů v předchozích letech, plesový výbor a ve spolupráci s loňskými maturanty se podařilo dosáhnout vyrovnaného rozpočtu plesu i jeho bezproblémového průběhu.

Stejně jako každoročně, obracíme se na Vás s žádostí o příspěvek na činnost Klubu!!

Minimální příspěvek na jednu rodinu ve výši 500,- Kč/rok byl přítomnými delegáty odhlasován na shromáždění delegátů Klubu (výše příspěvku směrem nahoru není samozřejmě nijak omezena). Svým příspěvkem pomůžete financovat v příštím roce aktivity školy dle tohoto plánu: 

 1. Jazykové výměny
  a) Německo 20 000 Kč
  b) Švýcarsko 20 000 Kč
 2. Lyžařské kurzy - vleky 15 000 Kč
 3. Příspěvky na vstupné do památkových objektů v rámci zájezdu do Anglie20 000 Kč
 4. Rozvedení datové sítě 10 000 Kč
 5. Příspěvek na sportovní akce školy 6 500 Kč
 6. Odměny studentům 10 000 Kč
 7. Sociální pomoc ( doprava ) 15 000 Kč


Pokud bude dostatek prostředků , pak budou financovány ještě:

Sportovní pomůcky 20 000 Kč

Darovat peníze Klubu k použití na výše uvedené aktivity je možné na nejbližší třídní schůzce, nebo můžete peníze poukázat na konto Klubu u ČSOB Praha. Číslo účtu:160758638/0300, prosíme jako variabilní symbol uveďte celé rodné číslo dítěte nebo jeho první část a za lomítkem číslo ročníku, který student navštěvuje

 • studenti osmiletého studia ve formě 000x, kde za x je dosazeno číslo 1–8
 • studenti čtyřletého studia 004x, kde za x je dosazeno číslo 1–4