Speciální sdělení

MO MZ testování u přijímacích zkoušek s platnosti od 26. dubna 2021

I.

Osobě, která je uchazečem o střední vzdělávání (dále jen „uchazeč“), se umožní osobní přítomnost

na školní přijímací zkoušce, jednotné přijímací zkoušce nebo talentové zkoušce (dále jen „přijímací zkouška“),

nejedná-li se o přijímací zkoušku konanou distanční formu, pouze pokud

a) nemá příznaky onemocnění COVID-19, a

b) doloží před přijímací zkouškou negativní výsledek neinvazivního preventivního antigenního testu

na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 nebo neinvazivního preventivního RT-PCR testu na přítomnost

viru SARS-CoV-2 provedených ve škole, které si provedl sám nebo které mu byly provedeny laickou osobou

v posledních 7 dnech před konáním přijímací zkoušky, není-li dále stanoveno jinak

II.

Doklad podle čl. I písm. b) může uchazeč nahradit

a) dokladem o tom, že uchazeč prodělal laboratorně potvrzené onemocnění COVID-19 a uplynula doba izolace

podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví a od prvního pozitivního POC antigenního testu

na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 neuplynulo

více než 90 dní,

b) dokladem vydaným poskytovatelem zdravotních služeb o negativním výsledku POC antigenního testu

na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2, nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2,

který byl proveden v posledních 7 dnech, nebo

c) certifikátem Ministerstva zdravotnictví ČR o provedeném očkování proti onemocnění COVID-19,

pokud od aplikace druhé dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle souhrnu údajů

o léčivém přípravku (dále jen „SPC“) uplynulo nejméně 14 dní, nebo od aplikace první dávky očkovací látky

v případě jednodávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 14 dnů.

III.

V případě, že je uchazeč žákem školy, je tento uchazeč oprávněn pro účely účasti na přijímacím řízení

podrobit se testování podle čl. I písm. b) ve škole, ve které je žákem.

IV.

Škola, ve které je uchazeč žákem, je povinna provést na jeho žádost

preventivní test podle čl. I písm. b) ve škole a vydat o výsledku testu doklad.

Ve školním roce 2012/2013 otevíráme opět jednu třídu osmiletého studia a jednu třídu čtyřletého studia.
  Na čtyřleté studium přijímáme do průměru 1,2 bez přijímacích zkoušek.

 

Klub rodičů

Co je to KRPKG?

Vážení rodiče, vážení přátelé, 
smyslem existence Klubu rodičů a příznivců Křesťanského gymnázia je zprostředkování pomoci rodičů vedení školy, respektive škole samotné a zastupování zájmů rodičů.

K 21.dubnu 2017 došlo ke změně názvu na Spolek rodičů a příznivců Křesťanského gymnázia.Nové stanovy jsou uloženy v dokumentech. Pro jednoduchost v textu dále Klub (KRPKG).

Klub si dovoluje představit svůj program a své cíle pro letošní rok. Všichni z Vás, kdo jste ochotni věnovat svůj čas uskutečňováním těchto cílů, jste vítáni.

Jak se stát členem Klubu? Členem se stáváte tím, že složíte na účet Klubu (160758638/0300) členský příspěvek ve výši 500 Kč. Vaším právem potom bude zúčastňovat se zasedání Klubu, ovlivňovat program Klubu a v neposlední řadě spolurozhodovat o nakládání s prostředky Klubu.

Program a cíle Klubu pro tento rok:

 1. Zapojení školy do mezinárodních vzdělávacích programů EU
   
 2. Zlepšení finanční situace školy fundraisingem, tedy získáváním sponzorů
   
 3. Vnější prezentace školy – vedení školy usiluje o stálou aktualizaci webových stránek školy a Klub k tomu chce přispívat svými podněty. Předpokládáme, že se časem tyto stránky stanou hlavním komunikačním kanálem mezi rodiči a vedením školy. 
   
 4. Dosažení dobré organizace plesů – byl zřízen podúčet Klubu, na který se budou shromažďovat prostředky určené na financování plesu. Také byl zvolen zástupce Klubu, který bude v kontaktu se studenty a bude studentům nápomocen metodicky. Cílem je dosažení kontinuity při předávání zkušeností, kterých je pro takové akce jistě potřeba.
   
 5. Prohloubení spolupráce s Městskou částí Praha 15.