Speciální sdělení

MO MZ testování u přijímacích zkoušek s platnosti od 26. dubna 2021

I.

Osobě, která je uchazečem o střední vzdělávání (dále jen „uchazeč“), se umožní osobní přítomnost

na školní přijímací zkoušce, jednotné přijímací zkoušce nebo talentové zkoušce (dále jen „přijímací zkouška“),

nejedná-li se o přijímací zkoušku konanou distanční formu, pouze pokud

a) nemá příznaky onemocnění COVID-19, a

b) doloží před přijímací zkouškou negativní výsledek neinvazivního preventivního antigenního testu

na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 nebo neinvazivního preventivního RT-PCR testu na přítomnost

viru SARS-CoV-2 provedených ve škole, které si provedl sám nebo které mu byly provedeny laickou osobou

v posledních 7 dnech před konáním přijímací zkoušky, není-li dále stanoveno jinak

II.

Doklad podle čl. I písm. b) může uchazeč nahradit

a) dokladem o tom, že uchazeč prodělal laboratorně potvrzené onemocnění COVID-19 a uplynula doba izolace

podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví a od prvního pozitivního POC antigenního testu

na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 neuplynulo

více než 90 dní,

b) dokladem vydaným poskytovatelem zdravotních služeb o negativním výsledku POC antigenního testu

na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2, nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2,

který byl proveden v posledních 7 dnech, nebo

c) certifikátem Ministerstva zdravotnictví ČR o provedeném očkování proti onemocnění COVID-19,

pokud od aplikace druhé dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle souhrnu údajů

o léčivém přípravku (dále jen „SPC“) uplynulo nejméně 14 dní, nebo od aplikace první dávky očkovací látky

v případě jednodávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 14 dnů.

III.

V případě, že je uchazeč žákem školy, je tento uchazeč oprávněn pro účely účasti na přijímacím řízení

podrobit se testování podle čl. I písm. b) ve škole, ve které je žákem.

IV.

Škola, ve které je uchazeč žákem, je povinna provést na jeho žádost

preventivní test podle čl. I písm. b) ve škole a vydat o výsledku testu doklad.

Ve školním roce 2012/2013 otevíráme opět jednu třídu osmiletého studia a jednu třídu čtyřletého studia.
  Na čtyřleté studium přijímáme do průměru 1,2 bez přijímacích zkoušek.

 

Informace o škole

V této sekci naleznete všechny důležité informace o naší škole. Pokud byste měli nějaké dotazy, jsou tu pro Vás často kladené otázky, nebo nás případně můžete kontaktovat na info@krestanskegymnazium.cz.

Výchovu žáků provádíme v duchu vzájemné tolerance, pomoci, lásky a spolupráce, jak ji křesťanství vneslo do evropské kultury. Proto přijímáme všechny děti, které chtějí být takto vedeny. Tímto směrem je zaměřena i doplňková mimoškolní činnost. Od 1. ročníku a primy vyučujeme povinně anglický jazyk rozdělený na různé stupně pokročilosti. Testy k rozdělení studentů se konají v prvním týdnu školní docházky. Povinné jsou také konverzace v jazycích a jejich výuku podle možnosti provádí rodilí mluvčí. Všichni studenti mají čtyři roky povinný předmět latinu. Další povinný jazyk je pak volitelný z francouzštiny nebo němčiny.Během studia realizujeme výměny s německým, francouzským a švýcarským gymnáziem. Absolventi jsou dobře připraveni ke studiu na vysokých školách, o čemž svědčí i vysoké procento úspěšnosti při přijímacích zkouškách.

Škola je zařazena do sítě škol MŠMT ČR.