Speciální sdělení

MO MZ testování u přijímacích zkoušek s platnosti od 26. dubna 2021

I.

Osobě, která je uchazečem o střední vzdělávání (dále jen „uchazeč“), se umožní osobní přítomnost

na školní přijímací zkoušce, jednotné přijímací zkoušce nebo talentové zkoušce (dále jen „přijímací zkouška“),

nejedná-li se o přijímací zkoušku konanou distanční formu, pouze pokud

a) nemá příznaky onemocnění COVID-19, a

b) doloží před přijímací zkouškou negativní výsledek neinvazivního preventivního antigenního testu

na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 nebo neinvazivního preventivního RT-PCR testu na přítomnost

viru SARS-CoV-2 provedených ve škole, které si provedl sám nebo které mu byly provedeny laickou osobou

v posledních 7 dnech před konáním přijímací zkoušky, není-li dále stanoveno jinak

II.

Doklad podle čl. I písm. b) může uchazeč nahradit

a) dokladem o tom, že uchazeč prodělal laboratorně potvrzené onemocnění COVID-19 a uplynula doba izolace

podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví a od prvního pozitivního POC antigenního testu

na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 neuplynulo

více než 90 dní,

b) dokladem vydaným poskytovatelem zdravotních služeb o negativním výsledku POC antigenního testu

na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2, nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2,

který byl proveden v posledních 7 dnech, nebo

c) certifikátem Ministerstva zdravotnictví ČR o provedeném očkování proti onemocnění COVID-19,

pokud od aplikace druhé dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle souhrnu údajů

o léčivém přípravku (dále jen „SPC“) uplynulo nejméně 14 dní, nebo od aplikace první dávky očkovací látky

v případě jednodávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 14 dnů.

III.

V případě, že je uchazeč žákem školy, je tento uchazeč oprávněn pro účely účasti na přijímacím řízení

podrobit se testování podle čl. I písm. b) ve škole, ve které je žákem.

IV.

Škola, ve které je uchazeč žákem, je povinna provést na jeho žádost

preventivní test podle čl. I písm. b) ve škole a vydat o výsledku testu doklad.

Ve školním roce 2012/2013 otevíráme opět jednu třídu osmiletého studia a jednu třídu čtyřletého studia.
  Na čtyřleté studium přijímáme do průměru 1,2 bez přijímacích zkoušek.

 

Často kladené otázky

1. Kolik studentů se hlásí na školu a kolik je jich přijato?
V osmiletém gymnáziu budeme otevírat 2 třídy (po 33 studentech).  Poměr přihlášených a přijatých studentů byl v posledních letech přibližně 4:1, otevírali jsme ale pouze jednu osmiletou třídu.

2. Čím se liší výuka na vaší škole od výuky na jiných gymnáziích?
Výukový plán vychází ze školního vzdělávacího programu gymnázia. To znamená, že se vyučují všechny předměty v počtu hodin srovnatelném s jinými školami. Na naší škole je navíc výuka náboženství, latiny a dva roky povinně dějin umění nebo hudby.

3. Je výuka náboženství povinná?
Ano na naší škole je výuka náboženství povinná po celou dobu studia.

4. Jaké škola kontakty se zahraničními školami?
Máme partnerské kontakty se školami v Německu a Francii.

5. Jak je to s výukou latiny?
Všichni studenti mají tři roky povinný předmět latinu.

6. Jak je to s výukou cizích jazyků?
Od primy vyučujeme povinně anglický jazyk rozdělený na různé stupně pokročilosti. Povinné jsou také konverzace v jazycích a jejich výuku provádějí rodilí mluvčí nebo vyučující, kteří dlouhodobě pobývali v cizině. Další povinný jazyk je pak volitelný z francouzštiny nebo němčiny.

7. Jak je škola vybavena výpočetní technikou?
Máme jednu vybavenou učebnu, jsme připojeni na internet. Ve volném čase mají na internet přístup všichni studenti.

8. Jste nestátní škola. Platí se na vaší škole školné?
Ano, školné je 3 000Kč za rok.

9. Je vaše škola pouze pro katolíky?
Naše škola je otevřena všem studentům. Podmínkou přijetí je pouze úspěšné složení přijímacích zkoušek. U studentů bez vyznání předpokládáme toleranci k výuce náboženství. Pokud někdo v tomto směru nedokáže být tolerantní, nemá smysl, aby se na naši školu hlásil.

10. Na jaké typy vysokých škol odcházejí vaši absolventi?
Vzhledem k všeobecnému zaměření většiny tříd je spektrum škol velmi široké. Lze říci, že naši studenti se úspěšně dostávají na všechny typy škol v ČR. O dobré připravenosti ke studiu na vysokých školách svědčí i vysoké procento úspěšnosti při přijímacích zkouškách: 93,7%.

11. Jak se profilují studenti ve všeobecných třídách?
Ve všech předmětech dostanou studenti povinný základ podle ŠVP. Ve vyšších ročnících - od kvinty si vybírají podle svých schopností a zájmůnabídky volitelných předmětů, ve kterých se jejich znalosti rozšiřují nad rámec povinné osnovyDále mají studenti možnost konverzací v cizích jazycích.

12. Jaké možnosti mimoškolních aktivit mají studenti?
Škola nabízí řadu kroužků, např. konverzace v cizích jazycíchsborový zpěv, informatika, dramatická výchova, tvůrčí psaní, sportovní hry a další podle zájmů studentů. Výsledky těchto aktivit se projevují v aktivní a úspěšné účasti našich studentů v nejrůznějších soutěžích, olympiádách atd.

13. Jaké jsou možnosti stravování?
Ve škole je moderní kuchyně a prostorná jídelna. Stravování je kvalitní. Studenti mají možnost výběru ze 2 jídel, z nichž jedno bývá na žádost studentů bezmasé. Dále je možné kupovat si svačinu ve školní prodejně, která je otevřena od 8 h do 12 h přímo v budově školy. V hale je nainstalován nápojový automat.

14. Kolik žáků je ve třídách?
Do třídy je přijímáno až 34 studentů.

15. Studují na vaší škole i zdravotně postižení studenti?
Ano, máme velmi dobré zkušenosti s integrací zdravotně postižených studentů do tříd studentů, kteří tyto zdravotní problémy nemají.